Læringsmiljø

Elever og foresatte ved Kjelsås skole kan forvente målrettet arbeid for et trygt og godt læringsmiljø

Opplæringsloven § 9 – 1 slår fast:

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Dersom elever opplever krenkende adferd på skolen, skal den voksne som observerer eller blir varslet om situasjonen, oppklare saken eller melde den videre til ledelsen ved skolen. Dersom elever blir plaget gjentatte ganger, blir foresatte informert, og det blir åpnet mobbesak.

Det lages plan for videre oppfølging av saken. Kontaktlærer og sosiallærer er ansvarlige for oppfølgingen. Alvorlige voldssaker blir meldt til politiet.

Trygghet og trivsel er en forutsetning for læring. Vi arbeider bevisst på alle nivåer for at elevene våre skal føle seg trygge både ute og inne, og at de skal oppleve at de trives når de er her.

Kjelsås skole har nulltoleranse i forhold til krenkende adferd, mobbing, vold og rasisme. Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med kontaktlærer eller baseleder dersom de opplever at elever blir utsatt for dette.

Lenke til Hva gjør du dersom du mistenker at egne eller andres barn utsettes for mobbing på skolen.


Satsningsområder for trygghet og trivsel

Kjelsås skole skal være et hyggelig sted å være for alle

 • vise god oppførsel mot medelever og voksne
 • hilse når du møter elever og voksne om morgenen

På Kjelsås skole skal alle lære mye

 • arbeide godt og gjøre sitt beste

På Kjelsås skole skal alle bidra til ro og orden

 • møte presis og være klar til timen
 • bevege seg stille og rolig inne i skolebygget
 • ha god arbeidsro
 • holde orden ute og inne

 

Forebyggende tiltak / handlingsprogram

Skolens ordensregler og standarder for elever og voksne

 • Personalgruppen har i fellesskap utarbeidet ordensregler/standarder for hele skolen slik at alle ansatte har et eierforhold til dem. Reglene/standardene er gjennomgått med elevene.

Trivselsledere

 • Vi har et trivselslederprogram hvor elever fra 4.-7.trinn er med på å drifte aktiviteter i friminuttet.

Trinnregler

 • Kjelsås skole jobber forebyggende med fokus på god klasseledelse og enkle regler som gjennomføres på hvert trinn.
 • Hvert trinn utarbeider trinnregler tilpasset trinnets behov/miljø. Trinnreglene gir elevene en trygg ramme, samt tilhørighet i klassen/på trinnet.

Klassemøter

 • Det avholdes ukentlige møter mellom kontaktlærer og elevene i klassen, hvor trivsel/samhold og vennskap blir tatt opp.

Elevsamtaler

 • Det gjennomføres jevnlig korte eller lengre samtaler mellom lærer og elev. Dette gjelder alle trinn. Tema for samtalen varierer. En del av samtalen handler om egen og andres trivsel. Det gir oss oversikt over hvordan elevene opplever at de har det på skolen.

Inspeksjon

 • Vi har omfattende inspeksjonsdekning. Inspiserende lærere har godt synlige vester. Elever med spesielle behov blir ivaretatt i friminuttene.

Besøksgrupper

 • På første foreldremøte på høsten dannes det besøksgrupper på foresattes initiativ. Skolen oppfordrer alle foresatte på samtlige trinn til å bruke dette tiltaket. Gruppene bidrar til at elevene og foreldrene blir kjent med hverandre.

Mulighet for felles bursdager på 1. trinn

 • Vi oppfordrer foresatte til elever på 1. trinn til å bruke "Uværshallen" til bursdager/sammenkomster.
 • Lenke til Feire bursdag på AKS?

Fadderordning

 • Vi har fadderordning der 4. trinn er faddere for 1. trinn. Dette er med på å skape trivsel og trygghet for skolens yngste elever. 4. trinn blir gitt en viktig oppgave som de utfører med stolthet og entusiasme.

Skolens ressursteam

 • Lærere kan henvise elever med ulike sosiale og/eller faglige vansker til ressursteamet. Ved henvisninger blir foresatte orientert i forkant. Ressursteamet skal fungere som en støtte og hjelp for lærere og elever på skolen. Ressursteamet jobber med observasjon av enkeltelever/kartlegging/samarbeid med kontaktlærer.

Andre tiltak:

Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med avdelingsleder Elin Nilsen (leder av Ressursteamet) ved spørsmål vedrørende Ressursteamet.

 

Lenker

Lovdata - Elevene sitt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet - Arbeid mot mobbing

Oslo kommune - Mobbing i skolen

 

Beredskap

Definisjon på mobbing:

En person blir mobbet eller plaget når vedkommende flere ganger blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Med negativ handling menes alle former for fysisk forulemping eller psykisk plaging, også trusler om fysisk avstraffelse eller utestengning hvis en ikke adlyder. Mobbing kan foregå direkte ved åpen kamp eller indirekte ved sosial isolering og avvisning. Enhver voksen som blir oppmerksom på krenkende adferd, eller mobbing har plikt til å gripe inn for å stoppe det som skjer.

Rasistiske utsagn og rasistisk motiverte handlinger, aksepteres ikke, og vil bli behandlet som mobbing.

Skolen har en felles strategi som skal sikre at personale eller foresatte som tar opp en mobbesak, vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om.