Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Osloskolen innførte et nytt permisjonsreglement høsten 2013. Målet var å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

Sentrale føringer i Oslostandarden:

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger. Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen. Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferier,  treningssamlinger eller lignende. Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organsisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkuranse/stevne på høyt nivå.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. Standarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elev sammenhengende permisjon i mer enn 2 uker. I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår. Fravær utover innvilget permisjon eller fravær uten innvilget permisjon anses som udokumentert fravær.

Last ned Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (PDF, 0,5 MB)

Lenke til Oslo kommune – Søk om permisjon i grunnskolen 

Lenke til Søknadsskjema