Elevrådet

Elevrådet består av én representant fra hver klasse på 4., 5., 6. og 7. trinn. Leder for elevrådet er Nora Andresen (7C). Mats Haartveit (7A) er nestleder.

Arbeider for å øke trivselen og samholdet blant elevene

I år forsøker skolen å engasjere elevrådets medlemmer i aktivt å delta i å skape et godt skolemiljø. Elevrådet har på bakgrunn av dette opprettet fire grupper med elever på 4.–7. trinn som skal arbeide for å øke trivselen og samholdet blant elevene på skolen. Gruppene er:

  • musikkgruppe
  • trivselsgruppe
  • aktivitetsgruppe
  • bok-kafé

Musikkgruppen skal i samarbeid med elevene på alle trinn lage spillelister basert på elevenes ønsker. Musikken skal spilles i skolegårdene for de yngste og de eldste elevene.

Trivselsgruppen består av elever som skal være ekstra oppmerksomme i friminuttene og oppsøke og snakke med elever som går alene.

Aktivitetsgruppen overtar etter trivselslederne og skal sørge for tilbud om ulike aktiviteter i friminuttene.

Bok-kaféen skal holde til i fortellerrommet. Det vil være ulike temaer som passer på tvers av trinnene. Enkelte ganger vil eldre elever lese for de yngre.

Hyppigheten av disse tilbudene vil variere fra annenhver uke til et par ganger i uken.