Strategisk plan

Strategisk kart

Planen for 2017 er utviklet ut fra skolens visjon og løfter og på bakgrunn av evalueringer fra fjorårets plan.

Målet for det strategiske arbeidet i 2017 er å implementere og forankre undervisningspraksis som fremmer læring og utvikling på alle plan i organisasjonen.

Læring skjer når elevene deltar i egne og andres læringsprosesser og i vurdering av egne og andres arbeider. Gjennom samarbeid, refleksjon, åpne spørsmål og oppgaver som fremmer nysgjerrighet og kreativitet, skal grunnlaget for god tilpasset opplæring legges.

Samarbeid ved Kjelsås skole skal være synlig i måten vi arbeider for kollektiv læring i personalet, måten vi driver undervisning på og i vår kommunikasjon med foresatte.

Elevene ved Kjelsås skole skal kunne ta bevisste verdivalg. Elevene skal øve på å tenke kritisk og reflektere. Dette skal bidra til utvikling av kulturell, faglig og sosial kompetanse.

Elevene skal forstå hva de skal lære og hvorfor. Elevene skal vite hva som forventes av dem og tilbakemeldinger som beskriver kvaliteten på arbeidet. Elevene skal være aktive i eget læringsarbeid gjennom å vurdere eget arbeid og utvikling.

Lenke til Strategisk plan 2017 (PDF, 482 kB).