Hovedseksjon

Strategisk plan

Skolens profil
Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. Vi jobber systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene. Vi samarbeider om innholdet i undervisningen og jobber for å bevisstgjøre elevene på progresjon og mestring i eget læringsarbeid.

Vi jobber sammen med en engasjert foreldregruppe om alle elevenes trivsel og læring. Gjennom tett samarbeid mellom lærerne og klasser på hvert trinn, skal alle elevene ha mange trygge voksne og barn de kan støtte seg på i skolehverdagen.

Gjennom helhetlig trening i sosial kompetanse skal vi ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Vi bruker marka og nærområdet aktivt som læringsarenaer for å styrke nysgjerrighet og lærelyst.

Visjon: "Vi spår ikke om elevenes framtid - vi jobber for den!"

Alle elever skal føle seg trygge og inkluderte på skolen og ønske å delta i fellesskapet
Kjelsås skole skal være et hyggelig sted å være for alle! Vi skal utvikle elevenes sosiale kompetanse og ha gode rutiner for å følge opp elevenes
sosiale utvikling. Barn gjør det bra hvis de kan! Det er viktig å gi alle ansatte kompetanse i å skape et godt læringsmiljø og etablere rutiner basert på denne kompetansen. Skolen skal også legge til rette for elevmedvirkning i arbeidet med et trygt og inkluderende læringsmiljø, både for fellesskapet
og i saker som gjelder eleven selv.

I år vil vi ha hovedfokus på fellesskapende undervisning og vi skal jobbe for å skape et enda sterkere fellesskap blant annet gjennom fellessamlinger og aktiviteter på tvers av klasser og trinn.

Alle elever skal ha grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet
Vi ønsker å sikre god progresjon i de grunnleggende ferdighetene til alle elevene. Dette gjør vi ved å aktivt og systematisk bruke kartlegginger i
undervisningsplanlegging, elevoppfølging og analysearbeid. Skolen har også opprettet faggrupper som skal bidra til å utvikle skolen. Vi har tidligere hatt satsinger på lesing og digitale ferdigheter som vi viderefører.

Fremover blir hovedfokuset på regning og faggruppa skal jobbe spesielt med kompetanseheving i bruk av konkretiseringsmateriell og tilpasset
opplæring.

Alle elever skal ha gode ferdigheter i engelsk
Vi har som mål å gi elevene enda bedre kompetanse i engelsk ved å sikre gode rammer for engelskundervisningen og bruk av engelsk i flere fag. Det
er viktig at elevene hører, snakker og leser engelsk ofte nok. Faggruppa i engelsk som skal jobbe med kompetanseheving for lærerne og legge til
rette for en god delingskultur.