Hovedseksjon

Digital satsing

Elev på ipad

Digital satsing på Kjelsås skole 

På Kjelsås skole spår vi ikke om elevenes fremtid – vi jobber for den! Det er derfor viktig å gi elevene digitale ferdigheter og utnytte de mulighetene læringsteknologi gir for økt læring og motivasjon. I den nye læreplanen (LK20) er digitale ferdigheter en av de fem grunnleggende ferdighetene som er definert som forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. 
 
"Skal vi utvikle en skole og et utdanningssystem som ruster elever og studenter til å håndtere en verden som forandrer seg raskt, og bidra til at fremtidige arbeidstakere har den kompetansen de trenger i et arbeidsmarked vi ikke vet hvordan ser ut, må vi sørge for at grunnopplæringen er oppdatert og framtidsrettet. Digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av IKT er en selvsagt del av en slik opplæring." 
(Hentet fra Kunnskapsdepartementet digitaliseringsstrategi, 2018, s. 7.) 
 
Den digitale satsingen skal bidra til økt læringsutbytte for hver enkelt elev og hovedfokuset er på tilpasset opplæring og god vurderingspraksis. Læringsbrett og digitale læremidler bidrar til  et større repertoar av læringsaktiviteter, bedre oversikt over elevenes progresjon og enkelt for elevene å få tilbakemeldinger. 

Elevenes tilgang læringsbrett/PC-er

  • ett læringsbrett per elev på 1.–6.trinn
  • én PC per elev på 7. trinn, samt flere klassesett med læringsbrett som klassene deler

Fra høsten 2023 vil samtlige elever har ett læringsbrett hver.

Prosjektgruppe

Skolen har en prosjektgruppe som består av sju lærere fra Kjelsås, to lærere fra Maridalen, IKT-leder og prosjektleder. Gruppa jobber med å utvikle skolens bruk av digitale læremidler og læringsteknologi.  
 
I år deltar vi på et kompetansehevingsprogram som støtter kreativ og skapende læring med læringsbrett som verktøy basert på læreplanens overordnede del (1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang). Prosjektgruppa er på samlinger for deretter å ha opplegg og kompetanseheving med resten av personalet. 
 
Kjelsås skole er universitetsskole og har et treårig samarbeid med OsloMet. I forrige skoleår samarbeidet prosjektgruppa med våre to kontaktpersoner om å lage, gjennomføre og evaluere to undervisningsopplegg. Ett opplegg er med utgangspunkt i Minecraft Education og et med Makey Makey. I år er planen å ha fokus på nettvett, kilder og opphavsrett. 

Ressursgruppe for foresatte

Foresatte har verdifull informasjon for skolen. Det er derfor etablert en ressursgruppe bestående av foresatte fra Kjelsås skole og Maridalen skole. Det er totalt 15 som har meldt seg til å være med dette skoleåret, og de representerer alle årstrinn. Gruppa kan ikke fatte vedtak, men er rådgivende.  
  
Vi skal ha oppstartsmøte 21. november 2022. 
 
Forrige skoleårs ressursgruppe (2021–2022) jobbet med å: 

  • bli kjent med apper og digitale læremidler vi bruker på skolen 
  • komme med innspill om hvordan skolen kan forbedre informasjonen til foresatte om bruk av digitale verktøy, spesielt læringsbrett og digitale læremidler 
  • komme med innspill om hvilken informasjon foresatte trenger i det daglige og i hvilken form 

Etter innspill fra gruppa har vi laget en egen informasjonsside om den digitale satsingen på skolens hjemmeside, vi har hatt et eget foreldremøte for 1. trinnsforesatte ved oppstart med læringsbrett og invitert foresatte på 2.–7. trinn på et informasjonsmøte om skolens digitale satsing. Vi har også tatt med oss innspill fra gruppa til ulike fora på skolen, der det har vært hensiktsmessig.